Vårt breda utbud av tjänster innefattar bland annat följande:

 • Avtalsskrivning, avtalsgranskning, avtalsbevakning och avtalsförhandlingar.
 • Ägarfrågor (aktieägaravtal, samarbetsavtal, kompanjonsavtal m.m.).
 • Bolagsfrågor (bolagsbildningar, "start-up" frågor, skydd för rättigheter, licensfrågor, finansierings- och kapitalanskaffningsfrågor m.m.)
 • Företagstransaktioner (köp och försäljning av rörelser resp. bolag, generationsskiften), företagsgranskningar ("due diligence") och upprättande av överlåtelsehandlingar.
 • Fordringsfrågor och obeståndsfrågor.
 • Fastighetsutvecklingsfrågor (inklusive fastighetsförvärv och tillhörande avtal, om-/nybildning av bostadsrättsföreningar, upprättande av kostnadskalkyler, ekonomiska planer, entreprenadfrågor m.m.).
 • Hyresrätt och fastighetsrätt (inklusive förhandlingar om villkor i hyresavtal och relaterade avtal, uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal, fastighetsförvaltningsavtal, arrendefrågor, värderingsfrågor m.m.) samt tvister rörande sådana frågor.
 • Bostadsrättsfrågor för såväl bostadsrättsföreningar som köpare/säljare av bostadsrätter (inklusive frågor om om-/tillbyggnad av föreningens fastighet, ansvarsfrågor vid skador pga renoveringar, styrelse- och stämmofrågor, frågor om andrahandsuthyrning, omvandling av vinds-/källarförråd till bostadsrätter m.m.).
 • Annan rådgivning inom områden som värdepappers-, pant-, sak-, associationsrätt, samt, en mängd därtill angränsande rättsområden.
 • Handläggning av ärenden med internationell anknytning, såsom ex. utländska etableringar.
 • Tvistelösning vid allmän domstol, skiljenämnd, hyres- och arrendenämnd.

Därutöver åtar vi oss gärna att ordna kortare eller längre uppdragsutbildningar - från ett enskilt frukostseminarium till längre utbildningar - för företag, föreningar, styrelser eller andra grupper, t.ex. av privatpersoner. Vi kan även hjälpa till med att upprätta/sammanställa utbildnings- och informationsmaterial. Detta kan vi göra såväl på egen hand som tillsammans med andra specialister (t.ex. revisorer, bankpersonal, företagsrådgivare, mäklare etc.).

Om du klickar på flikarna ovan (Bolagsrättsliga tjänster resp. Upprättande av avtal) kan du se expempel på de tjänster som vi erbjuder till i förväg bestämda priser. Du kan också läsa mer om hur vi arbetar med att likvidera aktiebolag (Avveckla aktiebolag). Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss för att få uppgift om det pris som vi kan erbjuda för den tjänst eller det avtal som du behöver hjälp med.